Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Doanh nghiệp không có nợ xấu mới được VDB bảo lãnh vay vốn

  28/02/2017

Bộ Tài chính vừa có Thông tư 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6/2014.

Theo đó, Thông tư 47/2014/TT-BTC quy định một số nội dung về hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại các ngân hàng thương mại theo quy định tại quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại các ngân hàng thương mại ban hành kèm theo quyết định số 03/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, để được VDB bảo lãnh vay vốn, doanh nghiệp phải hội tụ đủ những điều kiện sau: dự án đầu tư có văn bản chấp thuận cho vay của ngân hàng thương mại và được VDB thẩm định, xác định là dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay; DN phải thuộc đối tượng quy định tại điều 3 quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo quyết định số 03/2011/QĐ-TTg.

Ngoài 2 yếu tố trên, doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 15% tổng mức đầu tư của dự án và được đầu tư toàn bộ vào tài sản cố định, nguồn vốn này được phản ánh trên báo cáo tài chính tháng hoặc quý gần nhất với thời gian nộp hồ sơ đề nghị bảo lãnh và cam kết sử dụng dự án.

Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, doanh nghiệp tuyệt đối không được có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và VDB. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải trả phí bảo lãnh vay vốn như: Phí thẩm định hồ sơ được thu một lần khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn theo quy định cho VDB và không hoàn lại trong trường hợp không được chấp thuận bảo lãnh và phí bảo lãnh vay vốn sẽ được tính trên số tiền vay được bảo lãnh.

VDB sẽ bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ khoản vay của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại nhưng không được vượt quá 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án, không bao gồm vốn lưu động. Bảo lãnh của VDB bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi khoản vay; nghĩa vụ trả nợ gốc là khoản nợ gốc đến kỳ hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng  điều chỉnh thuộc phạm vi bảo lãnh của VDB mà doanh nghiệp không thanh toán hoặc không thanh toán được hoặc thanh toán không đầy đủ theo nghĩa vụ nợ đã cam kết và khoản nợ này đủ điều kiện để VDB trả nợ thay.

Nghĩa vụ thanh toán nợ lãi của khoản vay là số lãi phát sinh tương ứng với số nợ gốc theo hợp đồng tín dụng hoặc theo hợp đồng tín dụng điều chỉnh đã ký kết giữa ngân hàng thương mại và doanh nghiệp vay vốn thuộc phạm vi bảo lãnh được VDB chấp thuận trả nợ.

theo: dddn.com.vn

Cũng theo thông tư, VDB sẽ được lập quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh theo quy định và quỹ được sử dụng để hạch toán ngoại bảng đối với dư nợ gốc của các khoản nợ gặp rủi ro, bù đắp phần chênh lệch giá bán nợ thấp hơn giá trị sổ sách của khoản nợ theo quy định xử lý rủi ro vốn vay tại VDB.

 
Bình luận

Tin tức mới