Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm lãi xuất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh

Ngày 14/8/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 6385/NHNN-CSTD “về việc giảm lãi xuất cho vay” Văn bản số 6385/NHNN-CSTD nêu rõ:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023, hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SX_KD, tiếp tuc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chí nhánh nhân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện một số nội dung sau

1.TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi xuất, nhất là giảm lãi xuất cho vay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới (phấn đấu mức giảm lãi xuất tối thiểu từ 1,5-2%/năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển SX-KD

2.TCTD gửi các báo cáo lãi xuất cho vay, cụ thể:

– Báo cáo cam kết giảm lãi xuất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 25/8/2023

– Báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi xuất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 08/1/2024

– Báo cáo gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chí nhánh nhân hàng nước ngoài nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.