Phổ biến Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 25/3/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hòa Bình đã có Công văn số 768/SKHĐT-ĐTTĐ về việc phổ biến Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, Luật Đấu thầu đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024). Để thực hiện Luật Đấu thầu năm 2023 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định, ngày 27/02/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tiếp đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các Thông tư: Số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Sở Kế hoạch và đầu tư thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Chủ đầu tư các chương trình, dự án trong toàn tỉnh biết, nghiên cứu và triển khai thực hiện./.

Đức Phượng – VPHHDN

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.