Ban hành quy chế xây dựng hệ thống dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND, ngày 1/8/2023 về việc ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Theo Quy chế, việc xây dựng, duy trì hệ thống dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản tỉnh Hoà Bình đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đúng quy định, đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, theo đúng các biểu mẫu và được duy trì thường xuyên. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do mình thực hiện.

Sở Xây dựng và các sở, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân phối hợp, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu trên cơ sở pháp luật quy định; bảo đảm vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan và đảm bảo phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (địa chỉ website http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) và thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản.

Các thông tin chia sẻ, cung cấp trên hệ thống dữ liệu gồm: ​​​​Chứng chỉ môi giới bất động sản đã cấp trong kỳ; Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở; các trường hợp phát triển nhà ở theo hướng dẫn; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Các huyện, thành phố sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn…

Các chủ đầu tư bất động sản sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch; trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu; kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án trong kỳ báo cáo.

Nguồn tin theo: https://www.baohoabinh.com.vn/12/180602/Ban-hanh-quy-che-xay-dung-he-thong-du-lieu-ve-nha-o,-thi-truong-bat-dong-san.htm
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.