Danh mục

Hệ thống văn bản

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa…

Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND về Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Quy định việc đấu giá quyền sử dụng…