Danh mục

Hệ thống văn bản

Quy định một số chỉ tiêu làm căn cứ xác định giá đất cụ thể của các dự án có sử dụng đất trên địa…

Ngày 25/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1669/QĐ-UBND về việc quy định một số chỉ tiêu làm căn cứ xác định giá đất cụ thể của các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.\Theo đó, một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Tỷ lệ lấp…

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND T.Hòa Bình về Quy định quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện…

SƠ LƯỢC Quyết định 19/2023/QĐ-UBND T.Hòa Bình về Quy định quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN, MUA BÁN ĐIỆN VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN KHU VỰC…

Quyết định 18/2023/QĐ-UBND T. Hòa Bình về Quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình điện lực có…

TÓM TẮT Quyết định 18/2023/QĐ-UBND về Quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình điện lực có cấp điện áp đến 110kV trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN, MUA BÁN ĐIỆN VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN KHU VỰC NÔNG…

Quyết định số: 12/2023/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

TÓM TẮT NỘI DUNG: Quyết định số: 12/2023/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH…

Văn bản V/v kiểm tra, tổ chức các cuộc làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa…

TÓM TẮT NỘI DUNG: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tinh, Giám đốc Công an tinh đã chì đạo Công an…