Hoạt động của Hội

Thư viện Hình ảnh

Tin mới

Tổng hợp các văn bản pháp luật về nhà ở tại Việt Nam

Tổng hợp các văn bản pháp luật về nhà ở tại Việt Nam đang có hiệu lực tới thời điểm hiện tại LUẬT: 1. Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Luật Nhà ở có hiệu…