Quy định mức ưu đãi về lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII vừa  Thông qua Nghị quyết về việc Quy định mức ưu đãi về lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, quy định mức ưu đãi về lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa  bàn  tỉnh  Hoà  Bình so với mức  thu lệ  phí quy  định tại Nghị quyết  số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 về quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, cụ thể: Miễn thu đối với các khoản lệ phí:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh. Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

Lệ phí cấp phép xây dựng: Gia hạn giấy phép xây dựng. Giảm mức thu đối với các khoản lệ phí xuống còn: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình: 50.000đồng/lần. Hợp tác xã:100.000 đồng/lần. Chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã: 30.000 đồng/lần.  Mức thu Lệ phí hộ tịch áp dụng với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Khai sinh: 50.000 đồng/lần. Khải tử: 50.000 đồng/lần. Giám hộ: 50.000 đồng/lần. Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài: 50.000 đồng/lần. Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác: 50.000 đồng/lần.

HĐND tỉnh giao: UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 14 / 7/ 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.