Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh vừa ký ban hành Văn bản số 1519/UBND-NVK, ngày 30/8/2022 về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết TTHC.

UBND tỉnh đánh giá, qua theo dõi tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 8 tháng qua, cơ bản các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN trong thực hiện TTHC. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, DN khi thực hiện TTHC.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC nhằm chấn chỉnh hoạt động giải quyết TTHC tại đơn vị, địa phương mình, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, hạch sách, tiêu cực trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân; yêu cầu người dân, DN bổ sung hồ sơ TTHC nhiều lần trái với quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý.

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 16/UBND-KSTT, ngày 16/01/2020 về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Công văn số 635/UBND-KSTT, ngày 21/4/2020 về việc chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; Công văn số 780/UBND-KSTT, ngày 24/5/2021 về nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 4389/TBVPUBND, ngày 6/6/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 31/5/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

– Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC bảo đảm TTHC được giải quyết đúng thời hạn và trước thời hạn nhằm đạt được mục tiêu: “Mức độ hài lòng của người dân và DN về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%”; “Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%” theo quy định tại Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2025.

– Xem xét, làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất giải quyết công việc được giao; chậm xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, thường xuyên để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn; để người dân, DN phải đi lại nhiều lần hoàn tất hồ sơ TTHC; không có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định khi giải quyết hồ sơ quá hạn.

– Tăng cường khai thác và sử dụng nghiêm túc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý hồ sơ và trả kết quả TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ (phạm vi tiếp nhận và quy trình giải quyết TTHC thực hiện theo Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP); xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng đã giải quyết nhưng chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Nghiêm cấm các cá nhân, đơn vị tự ý hoặc có tác động chỉnh sửa tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh khi chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh…

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.