Danh mục

Hệ thống văn bản

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu…

Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng…