Văn bản V/v kiểm tra, tổ chức các cuộc làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

TÓM TẮT NỘI DUNG: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tinh, Giám đốc Công an tinh đã chì đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tinh thực hiện công tác kiêm tra, tổ chức các cuộc làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối với việc thực hiện các kế hoạch, chương trình kiểm tra hành chính theo chuyên đề, lĩnh vực (cả kiểm tra định kỳ và đột xuất), nhất là việc đề nghị sao chụp các hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các cuộc làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của lực lượng Công an tại các cơ quan, doanh nghiệp:

– Các phòng thuộc Công an tình: Trước khi tiến hành làm việc phải báo cáo (bằng văn bản) và được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Công an tinh ký giấy giới thiệu công tác để thực hiện nhiệm vụ.

– Các đội và Công an cấp xã thuộc Công an huyện, thành phố: Trước khi tiến hành kiểm tra, làm việc phải báo cáo và được sự đồng ý của Trường Công an huyện, thành phố.

2. Đối với các hoạt động khác (bao gồm cả hoạt động điều tra): Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và quy định cùa Bộ Công an; đồng thời, không làm ảnh hường đến hoạt động hình thường của các cơ quan, doanh nghiệp.

Công an tỉnh trao đổi để Hiệp hội doanh nghiệp tinh Hòa Bình biết và thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tình nắm, phối hợp./

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.