Số 1545 /QĐ-UBND: Quyết định Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH Số 1545 /QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình

Download tài liệu tại link: QĐ Số 1545 /QĐ-UBND: Quyết định Ban hành Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình

FILE_20220804_200202_qd 1545 chi so nang luc

[Tóm tắt nội dung] ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các Sở, Ngành (sau đây viết tắt là Chỉ số DDCI) tỉnh Hòa Bình, gồm các chỉ số thành phần như sau:

1. Chỉ số thành phần của Chỉ số DDCI cấp huyện bao gồm: Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép (gồm 10 chỉ tiêu nhỏ); Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng (gồm 06 chỉ tiêu nhỏ); Chất lượng dịch vụ
công và bộ phận một cửa (gồm 05 chỉ tiêu nhỏ); Tính năng động của chính quyền địa phương (gồm 07 chỉ tiêu nhỏ); Chi phí thực hiện thủ tục hành chính và tuân thủ quy định pháp luật (gồm 06 chỉ tiêu nhỏ); Chi phí không chính thức(gồm 05 chỉ tiêu nhỏ); Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh (gồm 04 chỉ tiêu nhỏ); Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (gồm 08 chỉ tiêu nhỏ); Tiếp cận đất đai (gồm 04 chỉ tiêu nhỏ).2

2. Chỉ số thành phần của Chỉ số DDCI các sở, ban, ngành bao gồm: Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép (gồm 06 chỉ tiêu nhỏ); Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin và đối xử công bằng (gồm 06 chỉ tiêu nhỏ); Chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa (gồm 05 chỉ tiêu nhỏ); Tính năng động của sở, ban, ngành (gồm 07 chỉ tiêu nhỏ); Chi phí thực hiện thủ tục hành chính và tuân thủ quy định pháp luật (gồm 06 chỉ tiêu nhỏ); Chi phí không chính thức (gồm 05 chỉ tiêu nhỏ); Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh (gồm 04 chỉ tiêu nhỏ); Hiệu lực thực thi pháp luật, thiết chế pháp lý (gồm 06 chỉ tiêu nhỏ). (Chi tiết chỉ số thành phần DDCI tại Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 gửi kèm
theo).

Điều 2. Các cơ quan thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh theo Bộ chỉ số DDCI bao gồm:

1. Các sở, ngành (26 cơ quan): Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban
Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Công an tỉnh; Sở Công Thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động, Thương binh
và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Bảo hiểm xã
hội tỉnh; Công ty Điện lực Hòa Bình; Cục Quản lý thị trường; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hoà Bình.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Xây dựng phiếu đánh giá bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; thường xuyên cập nhật, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả xếp hạng năng
lực cạnh tranh của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành hoàn thành trước ngày 30/11 hằng năm.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (theo danh sách nêu tại Điều 2) có trách nhiệm cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình gửi Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh làm cơ sở xác định số lượng phiếu hỏi cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.