Trình tự, thủ tục khai thác đất đắp phục vụ thi công các công trình dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tóm tắt: Thực hiện Văn bản số 440/ƯBND-KTN ngày 31/3/2023 của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo vùng ngưyên liệu phục vụ xây dựng công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tực khai thác đất đắp phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh như sau:

CV 1626 thủ tục mỏ đất

Link Download Công văn 1626 tại đây

1. Đối với diện tích khai thác khoáng sản làm vật liệu đất đắp nằm trong diện tích đất của Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt theo quy định (đối tượng áp dụng theo Khoản 2, Điều 64, Luật Khoáng sản)
Việc cấp phép khai thác được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 62, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngàỵ 29/11/2016 của Chính phủ (cấp Bản xác nhận Đăng ký khu vực công suất khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác và không phải thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản). Trình tự gồm 04 bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Đăng ký khư vực công suất khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác
Bước 2: Thẩm định hồ sơ và xin ý kiến các sở ngành liên quan; xác nhận trữ lượng được phép khai thác; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trình UBND tỉnh phê duyệt. Tố chức, cá nhân thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.
Bước 3: Trình UBND tỉnh cấp Bản xác nhận Đăng ký khu vực công suất khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác.

Bước 4: Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
(chỉ tiết thành phân hồ sơ, cách thức thực hiện kèm theo phục ỉục)
2. Khai thác khoáng sản ở khu vực có Dự án đầu tư xây dựng công trình (khai thác khoáng sản từ các dự án này để phục vụ cho các dự án khác) theo Quy định tại Điều 65, Luật Khoáng sản
Việc cấp phép khai thác được thực hiện theo trinh tự quy định tại Điều 63, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. Trình tự gồm 04 bước như sau:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản ở khu vực có phạm vi dự án công trình.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ và xin ý kiến các sở ngành liên quan; xác nhận trữ lượng được phép khai thác; tính tiền câp quyền khai thác khoáng sản trình ƯBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.
Bước 3: Trình ƯBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình).
Bước 4: Thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
(chỉ tiết thành phân hô sơ, cách thức thực hiện kèm theo phục lục)

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.