Tổng hợp văn bản pháp luật trong lĩnh vực đất đai Việt Nam hiện nay

tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực đất đai đang có hiệu lực ở Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại để các bạn tiện theo dõi và tải để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình

 

 

STT Loại văn bản Số hiệu

(Bấm vào số hiệu để tải văn bản)

Tên Ngày có hiệu lực
LUẬT

 

1 Luật 45/2013/QH13 Luật Đất đai

 

01/7/2014
2 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan của 37 Luật liên quan đến quy hoạch

 

01/01/2019
NGHỊ ĐỊNH

 

3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

 

03/3/2017
4 06/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

 

20/02/2020
5 18/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

 

01/04/2020
7 35/2015/NĐ-CP Quản lý, sử dụng đất trồng lúa

 

01/07/2015
8 35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng thu tiền thuê đất thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao

 

20/06/2017
9 41/2020/NĐ-CP Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

 

08/04/2020
10 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

 

01/7/2014
11 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất

 

01/7/2014
12 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất

 

01/7/2014
13 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước

 

01/7/2014
14 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 

01/7/2014
16 62/2019/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa

 

01/09/2019
17 91/2019/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

05/01/2020
18 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất

 

19/12/2019
19 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

01/01/2018
20 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

15/11/2016
21 148/2020/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

 

08/02/2021
THÔNG TƯ

 

22 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT Kỹ thuật việc lập điều chỉnh quy hoạch hoạch kế hoach sử dụng đất

 

26/05/2021
23 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

 

13/3/2015
25 07/2019/TT-BTP Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất

 

10/01/2020
26 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

05/7/2014
28 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính

 

05/7/2014
29 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính

 

05/7/2014
30 27/2018/TT-BTNMT Thống kê kiểm kê đất đai và lập hiện trạng bản đồ sử dụng đất

 

01/03/2019
32 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

 

05/12/2017
33 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

 

13/8/2014
34 35/2014/TT-BTNMT Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

 

13/8/2014
37 53/2017/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tổng hợp

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.