Tổng hợp các văn bản pháp luật về Doanh Nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Tổng hợp các văn bản pháp luật về Doanh nghiệp đang có hiệu lực cho tới thời điểm hiện tại để các bạn tiện theo dõi và tải để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của mình

LUẬT:

1. Luật Doanh nghiệp 2020 số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Đây là luật trực tiếp điều chỉnh về Doanh nghiệp và thay thế cho Luật Doanh Nghiệp 2014

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Tải Luật Doanh nghiệp 2020 tại ĐÂY

 2. Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa số: 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017

Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Tải văn bản này tại ĐÂY

NGHỊ ĐỊNH:

 3. Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về DN xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của DN nhà nước.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/4/2021

Tải văn bản này tại ĐÂY

 4. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 04 tháng 01 năm 2021

Nghị định này quy định chi tiết về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 4/1/2021

Tải văn bản này tại ĐÂY

5. Nghị định số: 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2020

Tải văn bản này tại ĐÂY

6. Nghị định hợp nhất số: 20/VBHN-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2020 quy định về lệ phí môn bài

Nghị định này quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2017

Tải văn bản này tại ĐÂY

7. Nghị định 50/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016

Tải văn bản này tại ĐÂY 

8. Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2013

Tải văn bản này tại ĐÂY

9. Nghị định Số: 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Nghị định này quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Nghị định này không điều chỉnh việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng tại thị trường trong nước theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Tải văn bản này tại ĐÂY

10. Nghị định Số: 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tải văn bản này tại ĐÂY 

11. Nghị định Số: 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Tải văn bản này tại ĐÂY 

12. Nghị định Số: 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2019 và thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tải văn bản này tại ĐÂY 

13. Nghị định Số: 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định này hướng dẫn chi tiết thi hành Điều 20 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Nghị định này áp dụng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Tải văn bản này tại ĐÂY 

THÔNG TƯ:

14. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp ngày 16 tháng 03 năm 2021

Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

Thông tư có hiệu lực ngày 1/5/2021

Tải văn bản này tại ĐÂY

15. Thông tư số: 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016

Thông tư này Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

Tải văn bản này tại ĐÂY

16. Thông tư Số: 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2015 hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

Thông tư này hướng dẫn về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế và trao đổi thông tin đăng ký thuế với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế hiện hành.

Thông tư này hướng dẫn về việc phân công quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp đối với doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp: thành lập mới; tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); thay đổi địa chỉ trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2015.

Tải văn bản này tại ĐÂY

17. Thông tư Số: 132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019

Tải văn bản này tại ĐÂY 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.