Thực hiện quy định Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 19/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công văn số 6948/VPUBND-KTTH về việc thực hiện Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng; Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường; Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Thông tư này áp dụng đối với: Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hợp phí Bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng; Nhà thầu tư vấn; Nhà thầu thi công xây dựng; Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên hoan đến Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 và thay thế Thông tư số 329/2016/TT-BTC. Các hợp đồng Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hợp đồng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đã giao kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng Bảo hiểm có nội dung được quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, thực hiện các nội dung của Thông tư số 50/2022/TT-BTC 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư này được đăng tải trên website của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình./.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.