Một số điểm mới của Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2022

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (sau đây viết tắt là Luật) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Bài viết sau đây xin giới thiệu một số thay đổi so với quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành; chủ yếu tập trung vào những nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

1. Bổ sung đối tượng áp dụng

Bổ sung “hộ gia đình” người Việt Nam; “tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài” (Điều 2).

2. Bổ sung mục tiêu của khen thưởng

Mục tiêu của khen thưởng là nhằm khuyến khích, động viên cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua; ghi nhận công lao, thành tích của cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Khoản 2 Điều 5).

3. Bổ sung nội dung nguyên tắc của khen thưởng

– “Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó” (Điểm c khoản 2 Điều 6).

– “Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn” (Điểm d khoản 2 Điều 6).

4. Bổ sung các loại hình khen thưởng

Nội dung này chưa có trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được quy định tại Điều 13 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng nay được quy định tại Điều 8. Đồng thời, sửa loại hình: “Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề)” thành “Khen thưởng phong trào thi đua”.

5. Bỏ hình thức khen thưởng “Huy hiệu” (Điều 9)

6. Sửa đổi, bổ sung hình thức, phạm vi tổ chức thi đua

Sửa hình thức “Thi đua theo đợt” thành “Thi đua theo chuyên đề” (Điểm b khoản 1 Điều 16).

Bổ sung thêm phạm vi tổ chức thi đua:

– “Cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp tổ chức” (Điểm c khoản 2 Điều 16).

– “Cơ quan, tổ chức, đơn vị” (Điểm d khoản 2 Điều 16).

7. Danh hiệu thi đua

(1). Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Bổ sung thêm tiêu chuẩn được xem xét: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (Khoản 2 Điều 23).

(2). Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh

– Ghi nhận trong Luật nội dung: Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức” (Khoản 1 Điều 26); nội dung này hiện được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

– Bổ sung quy định: “Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào.” (Khoản 2 Điều 26).

8. Hình thức khen thưởng

(1). “Huân chương Hồ Chí Minh”

Theo quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, nếu tập thể đã được tặng “Huân chương Hồ Chí Minh”, 15 năm tiếp theo nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được tặng “lần thứ 2” (chỉ được tặng 2 lần), nay được sửa đổi thành “lần tiếp theo” (Khoản 4 Điều 35).

(2). “Huân chương Độc lập”

– Bổ sung nội dung: “Huân chương Độc lập” để tặng cho Bộ, ban, ngành, tỉnh, cơ quan của Quốc hội có đủ điều kiện, tiêu chuẩn “nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập năm tròn (Khoản 2 các Điều 36, 37, 38).

– Bổ sung tiêu chuẩn “hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc (Điểm a khoản 3 các Điều 36, 37, 38).

(3). “Huân chương Lao động” hạng Nhất

– Đối với cá nhân: Điều kiện có 04 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc đã được thay bằng “trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh” (Điểm đ khoản 1 Điều 42).

– Đối với tập thể: Bổ sung thêm tiêu chuẩn được xem xét “hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; bổ sung điều kiện “có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” (Điểm d khoản 4 Điều 42).

(4). “Huân chương Lao động” hạng Nhì

– Đối với cá nhân: Điều kiện có 03 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đã được thay bằng “có từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh” (Điểm đ khoản 1 Điều 43).

– Đối với tập thể:

+ Bổ sung thêm tiêu chuẩn được xem xét “hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

+ Điều kiện “Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được thay bằng “có 03 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua” (Điểm c khoản 4 Điều 43).

(5). “Huân chương Lao động” hạng Ba

– Đối với cá nhân: Điều kiện có 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được thay bằng “có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Điểm e khoản 1 Điều 44).

– Đối với tập thể: Bổ sung thêm tiêu chuẩn được xem xét “hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; bổ sung điều kiện “có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” (Điểm đ khoản 4 Điều 44).

(6). “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

– Đối với cá nhân: Điều kiện có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở được thay bằng “có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Điểm b khoản 1 Điều 73).

– Đối với tập thể: Bổ sung thêm tiêu chuẩn được xem xét “hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Điểm e khoản 4 Điều 73).

(7). Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh

– Đối với cá nhân (Điểm d khoản 1 Điều 74):

+ Bổ sung thêm tiêu chuẩn được xem xét “Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

+ Ngoài điều kiện có 02 sáng kiến theo quy định cũ, Luật bổ sung thêm “hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở”.

– Đối với tập thể: Bổ sung thêm tiêu chuẩn được xem xét “hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Điểm d khoản 3 Điều 74).

(8). Giấy khen

Bổ sung nội dung “có tư cách pháp nhân” tại điểm a khoản 1 Điều 75: “Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc và trực thuộc Bộ, ban, ngành”.

Về tiêu chuẩn Luật giao quyền cho “Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng giấy khen đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý.” (Khoản 2 Điều 75)./.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.