Quyết định số 1153/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tóm tắt sơ lược Quyết định số 1153/QĐ-UBND năm 2023 về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1153.q-ubnd_ngy_01.06.2023_b_ch_s_nh_gi_xp_hng_mc__cs

Link tải tài liệu tại đây

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BAN TỈNH HÒA BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số là cơ sở để theo dõi, đánh giá khách quan và công bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số hàng năm của các ngành, địa phương.

– Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các ngành, địa phương trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số.

– Góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

2. Yêu cầu

– Bộ chỉ số Chuyển đổi số được xây dựng phù hợp với định hướng và mục tiêu Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/222 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

– Đảm bảo tính khả thi phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các ngành, địa phương.

– Sử dụng phần mềm hỗ trợ thu thập, để phục vụ cho việc tính toán, cập nhật các chỉ số chuyển đổi số.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh:

– Thu thập các số liệu theo các chỉ tiêu, tiêu chí thành phần trong việc chuyển đổi số.

– Tổng hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Đối tượng áp dụng:

– Các Sở, ban, ngành (sau đây gọi chung là cấp Sở; danh sách các cơ quan, đơn vị theo Phụ lục I đính kèm).

– UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp Huyện).

– UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp Xã).

III. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ

– Việc đánh giá mức độ Chuyển đổi số phải bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch, khách quan, phản ánh đúng thực trạng chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

– Cho phép các cơ quan, đơn vị tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.