Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 11 năm 2022

Ngày 14/12/2022, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 205/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, tập chỉ số giá xây dựng được công bố tại Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, vận dụng trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí xây dựng công trình.

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây  dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được  xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và bao gồm các loại chỉ số sau: Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng  công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công  xây dựng công trình; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

Chỉ số giá xây dựng công trình tại các Bảng “Chỉ số giá xây dựng công  trình” đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi  phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí  khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động  môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có),  chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự  án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh  doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng  mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để  tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại các Bảng “Chỉ số giá phần xây  dựng” đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và  chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây  dựng (chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, chi phí thu nhập chịu thuế tính trước,  thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc  biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều  chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công  trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại các Bảng “Chỉ số giá vật  liệu, nhân công, máy thi công” đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng,  chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực  tiếp.

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại các Bảng “Chỉ số giá  vật liệu xây dựng chủ yếu” phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu  bình quân của tháng 11 năm 2022 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân  năm 2011.

Các chỉ số giá xây dựng của tháng 11 năm 2022 đã được tính toán, điều  chỉnh chi phí nhân công theoQuyết định số 31/QĐ-SXD ngày 21/3/2022 của Sở  Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;  Chi phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình  cập nhật theo mặt bằng giá xây dựng tại thời điểm tháng 11 năm 2022 tương ứng.

Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định  theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án  đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở địa bàn tỉnh Hòa Bình. Các  công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục  vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi  công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị  trường.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các  khoản mục chi phí xây dựng của công tŕnh tại thời điểm năm 2011 (gọi tắt là cơ  cấu chi phí năm 2011). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2011 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ  phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự  phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách  tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3  thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán.

Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách  lấy chỉ số giá xây dựng của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ  trước.

Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng chỉ số giá xây dựng  công bố tại quyết định này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo  Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí  đầu tư xây dựngvà các Thông tư hướng dẫn theo đúng các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc các Sở, ngành, các chủ  đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm phản ánh về Sở Xây dựng để được điều chỉnh cho  phù hợp và hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền./.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.