Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước triển khai chương trình công tác năm 2024

Ban Chỉ đạo (BCĐ)xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vừa  tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Bùi Đức Hinh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2023 cấp ủy, chính quyền, tổ chức CT-XH các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện đối với công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, kết luận của BTV Tỉnh ủy, kết luận của BCĐ đã được các cơ quan thành viên BCĐ, cấp ủy các đảng bộ huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Các cấp ủy thường xuyên kiện toàn BCĐ; thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đầu năm xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo để tổ chức thực hiện, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình tổ chức thực hiện của cấp dưới, trên cơ sở đó kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Một số cấp ủy, đoàn thể cấp huyện đã quan tâm tổ chức các buổi gặp mặt giữa lãnh đạo, cán bộ chủ chốt với các chủ doanh nghiệp để phổ biến, quán triệt và vận động thuyết phục các chủ doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện làm tốt công tác phát triển đảng, đoàn thể, qua đó công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên đã đạt được kết quả nhất định, nhất là công tác phát triển đoàn viên công đoàn, tổ chức công đoàn không ngừng được xây dựng, củng cố, ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong năm 2023 toàn tỉnh đã kết nạp được 40 đảng viên trong các doanh nghiệp (tăng 43% so với năm 2022); thành lập được 08 chi bộ đảng (tăng 60% so với năm 2022). Đến nay toàn đảng bộ tỉnh có 1.182 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (tăng 6,1% so với năm 2022). Số lượng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở các Đảng bộ như sau: Thành Phố 38, Yên Thủy 09, Lương Sơn 08, Lạc Thủy 05, Tân Lạc 02, Lạc Sơn 02, Kim Bôi 02, Cao Phong 02, Đà Bắc 02, Mai Châu 01, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 01. Trong công tác phát triển đoàn thể, năm 2023 đã thành lập được 18 công đoàn cơ sở, với 3.219 đoàn viên; phát triển được 03 tổ chức cơ sở đoàn thanh niên với 125 đoàn viên.

Ở các doanh nghiệp, người lao động và chủ doanh nghiệp sau khi được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Trung ương, của BTV Tỉnh ủy cơ bản đã thể hiện sự đồng tình ủng hộ, có nguyện vọng tham gia các tổ chức đoàn thể và mong muốn được đứng vào trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều chủ doanh nghiệp đã tích cực quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có điều kiện tham gia hoạt động đoàn thể, sinh hoạt tại nơi cư trú để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Vai trò, vị thế của cấp ủy, chi bộ, đảng viên và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngày càng được nâng cao và được người lao động, nhất là chủ doanh nghiệp tin tưởng và tín nhiệm hơn. Thông qua hoạt động của cấp ủy, của đảng viên và cán bộ đoàn thể, các tổ chức đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp đã vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật Công đoàn, Luật Lao động,…; tạo điều kiện người lao động được học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT, tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng thỏa ước tập thể, nội quy lao động, bảo hộ lao động, thang bảng lương; tuyên truyền, vận động người lao động tự giác thực hiện tốt nội quy, quy chế doanh nghiệp đề ra; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách tại doanh nghiệp; góp phần thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch SX-KD của doanh nghiệp và cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tuy nhiên số lượng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp còn thấp so với quy mô, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong tỉnh. Một số doanh nghiệp đã có tổ chức đảng nhưng vai trò lãnh đạo và chất lượng hoạt động của chi ủy, chi bộ hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá làm rõ hơn kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng BCĐ Bùi Đức Hinh ghi nhận kết quả đã đạt được trong năm 2023 của BCĐ các cấp. Thời gian tới, đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục quán triệt văn kiện của Trung ương, Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy cần quyết liệt, sâu sát, đổi mới tư duy, nhận thức để theo kịp tình hình, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của tổ chức đảng, đoàn thể để đề ra những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả nhưng kiên quyết không chạy theo số lượng đề có thành tích. Nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy trách nhiệm của các đồng chí thành viên BCĐ các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở, kịp thời có biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc để các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước hoạt động hiệu quả. Làm tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, tích cực gặp mặt, tăng cường đối thoại trực tiếp, chủ động nắm bắt tình hình doanh nghiệp, doanh nhân, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp để kịp thời có chủ trương tháo gỡ; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp SX-KD phát triển, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp; thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Chủ động tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp để kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tâm huyết, tổ chức thực hiện và làm tốt công tác xây dựng đảng, đoàn thê trong doanh nghiệp…/.

 Đức Phượng

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.