Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 –2025

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; ngày 20/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 –2025 tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua là các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh; các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tổ dân phố, thôn, bản, làng và cộng đồng dân cư; các hộ gia đình nghèo, cận nghèo đăng ký vươn lên thoát nghèo; các hộ gia đình có nhiều đóng góp, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo.

Tùy theo từng nhóm đối tượng để đề ra nội dung thi đua phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ giảm nghèo. Trong đó, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thi đua, đề ra những nội dung, giải pháp giảm nghèo của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn Phong trào thi đua với Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Quan tâm giải quyết tạo việc làm, các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì người nghèo” nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm. Giám sát bình xét thi đua thực hiện Phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội

Khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã trong giải quyết việc làm, sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất, có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tổ dân phố, thôn, bản, làng và cộng đồng dân cư thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống và từng bước làm giàu. Vận động các hộ khá giúp đỡ hộ nghèo. Các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua. Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong tỉnh tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, tránh hình thức, lãng phí. UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.