DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI BỜ PHẢI SÔNG ĐÀ
TT Họ và tên Doanh nghiệp Địa chỉ Chức vụ chi hội
Nhóm 1
1 Phạm Duy Tỉu Công ty TNHH Bình Anh Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Trưởng nhóm
2 Trần Vĩnh Hiền Công ty Cổ phần TV ĐT XD Hòa Bình Sè nhµ 46, tæ 7, ph­êng §ång TiÕn, TPHB, tØnh Hoµ B×nh
3 Đinh Thị Thu Hương Chi nhánh công ty cổ phần Bảo hiểm toàn cầu khu vực Tây Bắc Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
4 Đàm Anh Kỳ Công ty CP ĐT PT Anh Kỳ Tổ 5, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
5 Nguyễn Công Minh Công ty TNHH XD Nhật Minh Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
6 Tạ Quang Vinh Công ty CP lâm sản Hòa Bình Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
7 Vũ Đình Anh Công ty TNHH MTV Quang Anh Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
8 Phạm Ngọc Hà Doanh nghiệp tư nhân TM DV Ngọc Hà Xóm 5, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bìn
9 Nguyễn Lương Hà Công ty TNHH XD DV Huy Hà SN 20, tæ 31, P.Ph­¬ng L©m, TPHB tØnh Hoµ B×nh
10 Hoàng Minh Lương Công ty TNHH Hoàng Thịnh Sè 303, ®­êng TrÇn H­ng §¹o, xãm Sñ §åi, x· Sñ Ngßi, TPHB, tØnh Hoµ B×nh
11 Nguyễn Ngọc Lâm Công ty TNHH XD Ngọc Lâm SN 22, tæ 24, ph­êng Ch¨m M¸t, TPHB, tØnh Hoµ B×nh.
12 Nguyễn Văn Tuấn Công ty TNHH XD Tuấn Thành Sè C9, C10 khu ®Êt NK2 dù ¸n khu d©n c­ B¾c TrÇn H­ng §¹o, thµnh phè Hoµ B×nh tØnh Hoµ B×nh
13 Nguyễn Công Tải C«ng ty CP X©y dùng vµ Th­¬ng m¹i §øc T¶i X· Sñ Ngßi, thµnh phè Hoµ B×nh, tØnh Hoµ B×nh  (l« 98, khu quy ho¹ch d©n c­ ®­êng TrÇn H­ng §¹o).
14 Bùi Thị Minh C«ng ty TNHH Minh Th¾ng X· M«ng Ho¸, huyÖn Kú S¬n, tØnh Hoµ B×nh
Nhóm 2 15 Châu Quang Nghĩa Công ty TNHH Quang Nghĩa SN 22, tổ 17, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Trưởng nhóm
16 §ç V¨n Nhanh C«ng ty TNHH x©y dùng §øc Nhanh Sè 01, ®­êng Cï ChÝnh Lan, tæ 8,  ph­êng §ång TiÕn, TPHB, tØnh HB
17 TrÇn Thanh Hµ C«ng ty TNHH S¬n Hµ Sè nhµ 02, tæ 14, ph­êng §ång TiÕn, TPHB, tØnh Hoµ b×nh.
18 Trần Thị Thoan Trung tâm sơn nội thất Thoan Cử Đường Chi Lăng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
19 Nguyễn Thị Tập C«ng ty TNHH ChÝnh NghÜa SN 19, tæ 25, ph­êng §ång TiÕn, TPHB, tØnh Hoµ B×nh
20 Lương Thanh Hải Công ty TNHH DV- Vận tải Nam Hải SN31, tổ22, phường Đồng Tiến,  TP Hßa B×nh, tØnh Hßa B×nh
21 Vò V¨n ChiÕn C«ng ty TNHH vËn t¶i – x©y dùng 3-2 SN 06, tæ 18, ph­êng §ång TiÕn, TPHB tØnh Hoµ b×nh
22 TrÇn ViÕt §­êng C«ng ty TNHH mét thµnh viªn TrÇn Thä Khu 4, thÞ trÊn Kú S¬n, huyÖn Kú S¬n, tØnh Hoµ B×nh (nhµ «ng Bïi Thanh S¬n).
23 NguyÔn ThÞ Th­ Cty TNHH San §a Hoµ B×nh Km 3,5, Phè Ngäc, x· Trung Minh, huyÖn Kú S¬n, Hoµ B×nh
24 Nguyễn Văn An Công ty TNHH An Cường Xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (nhà hàng Hương Cau)
25 Nguyễn Ngọc Chuyển Công ty CP gạch ngói Quỳnh Lâm Xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
26 Lưu Thị Thành C«ng ty TNHH 1 TV th­¬ng m¹i Long Thµnh. Sè nhµ 41, tæ 17, ph­êng §ång TiÕn, thµnh phè Hoµ B×nh, tØnh Hoµ B×nh.
Nhóm 3 27 Nguyễn Đức Khắc C«ng ty TNHH thiÕt bÞ v¨n phßng Kh¾c H­êng Tæ 13B, ®­êng Lª Lîi, ph­êng Ph­¬ng L©m, thµnh phè Hoµ B×nh, tØnh Hoµ B×nh Trưởng nhóm
28 Chu Thị Thoa Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phương Lâm Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
29 Nguyễn Văn Phòng C«ng ty TNHH Ngäc QuÕ §uêng TrÇn H­ng §¹o, xãm 9, x· Sñ Ngßi TPHB, tØnh Hoµ B×nh.
30 Nguyễn Văn Hùng C«ng ty TNHH HuÖ Anh. Sè nhµ 20, tæ 20, ph­êng Ph­¬ng L©m, thµnh phè Hoµ B×nh, tØnh Hoµ B×nh
31 Ngô Thị Dung C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i §¹i Dung SN 46, tæ 27, ph­êng Ph­¬ng L©m TPHB, tØnh Hoµ B×nh
32 Trần Trọng Vệ Doanh nghiÖp TN vµng b¹c H­¬ng TuyÕt Sè 316/308, ®­êng Cï ChÝnh Lan, ph­êng Ph­¬ng l©m, TPHB, tØnh Hoµ b×nh
33 NguyÔn Thµnh Biªn C«ng ty Cæ phÇn §iÖn tö viÔn th«ng Thµnh Biªn Sè nhµ 18, tæ 2, ph­êng §ång TiÕn, thµnh phè Hoµ B×nh, tØnh Hoµ B×nh
34 Đỗ Hữu Tiệp C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô T&T Sè nhµ 27A, tæ 24, ®­êng Chi L¨ng, ph­êng Ph­¬ng L©m, thµnh phè Hoµ B×nh, tØnh  Hoµ B×nh
35 NguyÔn ThÞ  Thuý LiÔu C«ng ty TNHH Long Hå Sè nhµ 174, tæ 20, ph­êng Ph­¬ng L©m TPHB, tØnh Hoµ B×nh
36 §inh Hång Qu©n C«ng ty TNHH Th¸i D­¬ng Sè nhµ 27, tæ 6, ph­êng Ph­¬ng L©m, thµnh phè Hoµ B×nh, tØnh Hoµ B×nh.
37 Lê Huy Dũng Công ty XD Trần trạch cao – Sơn
38 Nguyễn Thị Thảo Thảo Nhà may Thảo Thảo Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
39 Trương Thị Nga Công ty TNHH Thành Công Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
40 Nguyễn Văn Đại Nhà may Quỳnh Hoa Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Nhóm 4 41 Nguyễn Ngọc Truyền Công ty TNHH XD Ngọc Truyền Tổ 7, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Trưởng nhóm
42 NguyÔn Thµnh Nam C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Anh ViÖt Tæ 5, ph­êng Th¸i B×nh, thµnh phè Hoµ b×nh, tØnh Hoµ B×nh
43 Lê Thu Thảo Công ty Cổ phần Việt Tùng SN19, tổ 5, phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
44 Hµ Trung Nguyªn C«ng ty CP x©y l¾p vµ t­ vÊn x©y dùng Hoµ B×nh Tæ 11, ph­êng Th¸i B×nh, TPHB, tØnh Hoµ B×nh
45 Triệu Thị Minh Đức Doanh nghiÖp TN §øc LËp SN8, tæ 2 ph­êng Ch¨m M¸t, TPHB tØnh Hoµ B×nh
46 NguyÔn V¨n S¬n C«ng ty TNHH §øc Hïng Sè nhµ 27, tæ 22, ph­êng Ch¨m m¸t,  TPHB, tØnh Hoµ B×nh
47 Nguyễn Hoài Lan