Ban thường vụ

 
         

                        

Đồng chí Nguyễn Quốc Tín – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội
Đồng chí Đinh Thị Phượng – Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt Nam
* Đồng chí Phạm Bắc Bình – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng