UBND tỉnh Hòa Bình giải quyết đề nghị của HHDN tỉnh Hòa Bình về công tác quy hoạch xây dựng

Ngày 13/9/2021, Sở Xây dựng Hoà Bình ban hành Văn bản số 88/HD-SXD “Về việc Hướng dẫn thực hiện việc tài trợ kinh phí, trình tự tổ chức lập quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hoà Bình”

Quá trình thực hiện Văn bản số 88/HD-SXD, HHDN tỉnh Hòa Bình đã nhận được nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp cho rằng: Hiện nay, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã chủ động tài trợ kinh phí lập quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án phù hợp theo Khoản 2 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 14,15,16 Luật nhà ở 2014. Theo đó, theo  Văn bản số 88/HD-SXD quy định về trình tự thực hiện tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng phải qua rất nhiều bước xin ý kiến các ngành, đơn vị liên quan  nên thời gian thực hiện thủ tục kéo dài, chậm tiến độ triển khai dự án, mất cơ hội cho nhà đầu tư.

Từ thực tế đó, ngày 20/5/2022, HHDN tỉnh Hòa Bình đã gửi UBND tỉnh Công văn số 022/CV-HBBA về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sau khi nghiên cứu, xem xét các ý kiên đề xuất, kiến nghị của HHDN tỉnh Hòa Bình và đề  xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4237/SXD-QHKT ngày  30/11/2022, ngày 8/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương đã ký Văn bản số 2165/UBND-KTN “Về việc giải quyết đề nghị của HHDN tỉnh Hòa Bình về công tác quy hoạch xây dựng”

Văn bản số 2165/UBND-KTN nêu rõ: giao UBND các huyện, thành phố lập danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật. Trường hợp khả năng bố trí ngân sách địa phương cho các quy hoạch xây dựng hạn chế, UBND các huyện, thành phố căn cứ danh mục các đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng như đề xuất của Sở xây dựng tại văn bản nêu trên. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tài trợ để lập và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch xây dựng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, về ngân sách nhà nước và các quy định khác liên quan.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.