Tiếp tuc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số thành phần chi phí thời gian, chi phí không chính thức thuộc Chỉ số PCI của tỉnh

Ngày 9/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Văn bản số 1168/UBND-NVK “về việc thực hiện cải thiện chỉ số số thành phần chi phí thời gian, chi phí không chính thức thuộc Chỉ số PCI của tỉnh.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số thành phần chi phí thời gian, chi phí không chính thức, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

 1. Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra
  • Đối với hoạt động thanh tra
 • Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan thanh tra triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; chỉ được thực hiện việc thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ rang. Việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, các đơn vị phải có báo cáo bằng văn bản gửi Thanh tra tỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có ý kiến của Thanh tra tỉnh
 • Thanh tra tỉnh theo dõi thông tin dư luận phản ánh về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thanh tra để tiến hành thanh tra lại theo quy định, ngăn chặn kịp thời hành vị nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
  • Đối với công tác kiểm tra chuyên ngành
 • Các sở, ban, ngành hạn chế tối đa công tác kiểm tra đối vói doanh nghiệp; thực hiện lồng ghép các cuộc kiểm tra của các đơn vị thành các cuộc kiểm tra liên ngành. Việc kiểm tra phải ban hành kế hoạch kiểm tra; thiết lập biên bản cụ thể đối với các đối tượng được kiểm tra.
 1. Về tăng cường các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến, phản hồi

Đồng ý để Thanh tra tỉnh niêm yết công khai đường dây nóng tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn (Số điện thoại đường dây nóng 02183 882 609; địa chỉ thư điển tử đường dây nóng: [email protected]) để tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến nhũng nhiễu gây phiền hà của các cơ quan công quyền

 1. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Chỉ đạo các thành viên kịp thời phản ánh, kiến nghị về Thanh tra tỉnh qua số điện thoại đường dây nóng nóng 02183 882 609; địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: [email protected] của Thanh tra tỉnh các nội dung:

 • Việc trùng chéo, trùng lặp đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thanh tra quá 1 lần /năm;
 • Hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của CBCCVC, không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định đối với người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư kiến nghị hoặc yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật; từ chối thực hiện hoặc kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước của tỉnh, huyện, xã giải quyết thủ tục hành chính theo quy định;
 • Việc cơ quan, đơn vị, CBCCVC đặt thêm thành phần hồ sơ, giấy tờ, thủ tục ngoài quy định và yêu cầu người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư bổ sung; việc cơ quan, đơn vị, CBCCVC tự đặt ra các khoản thu và yêu cầu người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư phải nộp các khoản chi phí ngoài quy định
 • CBCCVC thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, lợi dung vị trí công việc để vụ lợi.
 1. Giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo trên; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện

Đức Phượng – HHDN tổng hợp

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.