Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày 3/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 449 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: thực hiện tốt các nội dung về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung, công tác quản lý nhà nước về giá đất nói riêng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn số 1454/BTNMTTCQLĐĐ ngày 30/3/2021, Công văn số 5314/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/9/2022 và Công văn số 1856/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 22/3/2023 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất; theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn số 424/UBND-NNTN ngày 24/3/2021 về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Công văn số 481/UBND-NNTN ngày 05/4/2021 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; Công văn số 629/UBND-NNTN ngày 29/4/2021 về việc tăng cường quản lý tình hình thị trường bất động sản (File điện tử đính kèm gửi trên phần mềm QLVB).

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ biến động giá đất tại địa phương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng đầu cơ đẩy giá đất lên cao bất hợp lý, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp kiểm soát việc tăng giá đất bất thường tại địa phương nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thực hiện tốt việc xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xác định, trình thẩm định, trình phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chậm xác định, trình thẩm định, trình phê duyệt giá đất cụ thể. Thường xuyên chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổng hợp các bất cập khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý về giá đất làm ảnh hưởng đến việc chậm xác định, phê duyệt giá đất cụ thể; kịp thời báo cáo, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên ngành cấp trên để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tham mưu đề xuất sửa đổi các quy định liên quan cho phù hợp tình hình thực tế./.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.