QUY ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

QUY ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Link download tài liệu 22T5QDquydinhdaugiadatdegiaodatcothutienhoacchothuedatV2 (1)

QUY ĐỊNH
Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
(Kèm theo Quyết định số /2022/QĐ-UBND
ngày tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất
hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai
2013 (gọi chung là đấu giá quyền sử dụng đất) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Những nội dung khác liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất không quy
định tại văn bản này được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan có chức năng quản lý về đất đai, đấu
giá tài sản; thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.
2. Các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá; các đơn vị thực hiện cuộc đấu
giá và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.
Điều 3. Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất
Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều
4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ
chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc
cho thuê đất, bao gồm:
1. Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia,
công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật
về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt
việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các điểm
a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.
2. Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
3. Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Tổ chức phát triển quỹ đất
được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy
định của pháp

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.