Phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022-2025”

Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 155/KH_UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022-2025”.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ về vai trò của Khoa học và Công nghệ; những đóng góp của ngành khoa học công nghệ vào phát triển KT-XH của tỉnh. Do đó UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các phong trào thi đua bám sát chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, phổ biến.

Đối tượng thi đua là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ; có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực trong hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Hòa Bình.

Nội dung thi đua gồm: Thi đua nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai hoạt động khoa học và công nghệ; thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý, triển khai hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo động lực để phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh; thi đua nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, góp phần tích cực phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh; thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa học và công nghệ (thông qua nâng cao tỷ trọng năng xuất các nhân tố tổng hợp –TFP), đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; thu hút các nguồn lực xã hội cho khoa học và công nghệ; thi đua trong việc đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức thực hiện phong trào thi đua từ tháng 9/2022 và sẽ tổng kết phong trào thi đua dự kiến trong Quý IV/2025.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức, triển khai các nội dung của Kế hoạch này; hàng năm hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 569/QĐ-TTgngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022-2030”. Tổ chức phát động, nhân rộng phong trào thi đua; triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua trong giai đoạn 2022-2025 với nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn, biện pháp cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phạm vi quản lý của mình để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định tại kế hoạch này./.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.