Kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản. Ngày 21/7/2022, Tổ công tác Liên ngành kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 2565 kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Mục đích của Kế hoạch là đánh giá đúng thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh: Rà soát đối chiếu ranh giới khai thác, trữ lượng khai thác, ranh giới diện tích sử dụng mặt bằng chế biến và các công trình phụ trợ của các mỏ để xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, chấn chỉnh và đưa hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đi vào nề nếp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhằm hạn chế tối đa sự thất thoát nguồn thu thuế, phí từ các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Việc kiểm tra phải thực hiện đảm bảo tính khách quan, dân chủ, tuân thủ đúng quy định. Công tác kiểm tra của Tổ công đảm bảo quy định về việc không trùng lấn về nội dung đã được các quan chức năng tiến hành kiểm tra tại các cơ sở khai thác khoáng sản, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra

Phạm vi, đối tượng: Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thời gian tiến hành kiểm tra bắt đầu từ tháng 7/2022.

Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra việc khai thác theo Giấy phép khai thác được cấp, khai thác theo hồ sơ thiết kế được thẩm định; ranh giới khai thác, trữ lượng đã khai thác của các mỏ; việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng vật liệu nổ; việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai đối với diện tích mặt bằng chế biến và các hạng mục phụ trợ; việc thực hiện các quy định về nghĩa vụ tài chính đối với trữ lượng đã khai thác và sử dụng mặt bằng đất đai; các nội dung khác khi thấy cần thiết.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, trong quá trình kiểm tra, các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm đề xuất và soạn thảo biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, trình Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính với đối tượng vi phạm, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định. Trường hợp có nhiều hành vi vi phạm, thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm của nhiều ngành, lĩnh vực hoặc vượt thẩm quyền xử lý của các Sở, Ngành các thành viên có trách nhiệm báo cáo, để Tổ công tác tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đúng thẩm quyền. Các thành viên Tổ công tác, có trách nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị chủ quản và báo cáo Tổ công tác kết quả xử lý vi phạm hành chính, kết quả chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tổ chức (cá nhân) có vi phạm.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.