Khảo sát công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại Thành phố Hòa Bình

Ngày 28/6, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã tiến hành khảo sát công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại Đảng bộ thành phố Hòa Bình

Những năm qua, BTV Thành ủy Hòa Bình luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn. Đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đến cuối tháng 5/2023, Đảng bộ TP Hòa Bình có 69 tổ chức cơ sở Đảng và 413 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 11.363 đảng viên. Hiện có 43 tổ chức công đoàn với 2.475 đoàn viên; 07 tổ chức đoàn thanh niên với 264 đoàn viên. Các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ của các đoàn thể và theo quy chế làm việc.

Các cấp ủy đã thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 29 /10/ 2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Nhận thức chung của các cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được nâng lên. Việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp đã góp phần hoàn thiện về tổ chức bộ máy, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng được phát huy và mở rộng. Chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và các đoàn thể từng bước hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển của các doanh nghiệp góp phần duy trì ổn định SX-KD, đảm bảo đời sống cho người lao động. Các doanh nghiệp tích cực, tự giác chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Đối với Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng, xây dựng, Thương mại Hoàng Sơn, Chi bộ được thành lập tháng 4/2012. Đến nay, chi bộ có tổng số 44 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể của Chi bộ được thực hiện theo đúng quy định và Điều lệ Đảng. Chi bộ đã quan tâm phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chi bộ và đội ngũ đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động của đơn vị. Chi bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty để không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo trong thực hiện phát triển doanh nghiệp, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống người lao động. Theo đó, hàng năm chi bộ đều được cấp trên công nhận là TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh, đánh giá Thành ủy TP Hòa Bình là một trong những địa phương đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đề xuất của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Thành ủy Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp theo Kết luận số 263-KL/TU, ngày 19 /11/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy và các đoàn thể chính trị – xã hội phải thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, định hướng, tạo điều kiện cho các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động, nâng cao chất lượng Đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, vận dung linh hoạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao và kỹ năng công tác cho cán bộ phụ trách công tác đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. Đề nghị Thành ủy quan tâm, rà soát, khắc phục tình trạng xóa tên, xin ra khỏi Đảng…

Đức Phượng – VPHHDN

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.