Kế Hoạch Xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần V, năm 2022

KẾ HOẠCH Xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần V, năm 2022. Nội dung chi tiết Kế hoạch download tại link: Tải KÉ HOẠCH Xét tặng, tôn vinh danh hiệu Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần V, năm 2022

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

– Tổ chức xét tặng và tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” nhằm nêu gương, tôn vinh, động viên, khích lệ các doanh nghiệp, doanh nhân thi đua lao động, sáng tạo – trong? sản xuất,. kinh doanh, -.lập’ thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

” Ghi nhận, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến là các doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

 1. Yêu cầu

– Các Sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và vận động các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tham gia bình xét danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần V, năm 2022; đánh giá đúng thành tích, ghi nhận đúng mức đóng góp của các đối tượng tham gia bình xét; xét chọn những đối tượng xứng đáng để tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến; làm tốt công tác bình xét và đảm bảo đúng tiến độ.

“ Các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tích cực hưởng ứng, tham gia bình xét danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin theo biểu mẫu báo cáo thành tích và gửi hồ sơ đúng thời hạn quy định.

“ Quy trình xét tặng “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” được thực hiện theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ché xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” và các vãn bản sửa đổí, bổ sung.

 1. NỘI DUNG
 2. Đối tượng xét tặng
 3. Tập thể thuộc các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh công ty hoạt động độc lập không phân biệt thành phần kinh tế, đăng ký và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Có đơn đăng ký và hồ sơ hợp lệ tham gia xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình”;
 4. Cá nhân giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Giám đốc chi nhánh… có đơn đăng ký và hồ sơ hợp lệ tham gia xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình”.
 5. Diều kiện doanh nghiệp, doanh nhân tham gia xét tặng

  • Đối với doanh nghiệp

 6. Được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký doanh nghiệp từ 05 năm trở lên, có hồ sơ tham gia xét chọn hợp lệ.
 7. Thực hiện nghiêm Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã; Luật Quản lý thuế; Luật Ke toán; Luật Quy hoạch; Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.
 8. Kinh doanh có lãi; doanh thu, lợi nhuận có tốc độ tãng trường năm sau cao hơn năm trước.
 9. Kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước (chỉ tiêu này áp dụng đối với doanh nghiệp cỏ hoạt động xuất khẩu).

đ) Số thuế nợ, đọng không vượt quá 5% trên tổng số phải nộp. số nộp ngân sách hàng năm đạt 100 triệu đồng trở lên đối với các doanh nghiệp không được ưu đãi thuế; 50 triệu đồng trở lên đối với hợp tác xã, các doanh nghiệp thuộc diện ưu đãi thuế theo quy định hiện hành.

 1. Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường làm việc và thực hiện bảo vệ môi trường sinh thái.
 2. Sử dụng trên 30 lao động có việc làm thường xuyên, chấp hành tốt Luật lao động; hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động; không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, khiếu kiện kéo dài, đình công bãi công, mất an ninh trật tự, mất an toàn gây cháy no, tai nạn lao động.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảó hiểm y tế. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tham gia tích cực hoạt động xã hội, từ thiện.

 1. Chăm lo phát triển tổ chức công đoàn cơ sở và tồ chức quàn chúng khác (nếu có).

1) Doanh nghiệp phát triển bền vững, có chiến lược phát triển trung và dài hạn, quan tâm xây dựng thương hiệu hàng hóa, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế.

 1. Ưu tiên các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các tổ chức hội trong tỉnh và các doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các Bộ, ngành Trung ương trở lên.
 2. Các tiêu chí lựa chọn, thang, bảng điểm để xác định thành tích cụ thể của doanh nghiệp sẽ được Hội đồng xét tặng bàn hành để triển khai thực hiện theo Ke hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh.
 3. Quá trình xét tiêu chí phải phân theo lĩnh vực, ngành nghề hoạt động kinh doanh.
  • Đối với doanh nhân

 4. Là cá nhân hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp như quy định tại điểm b, mục 1, phần II của Ke hoạch này.
 5. Có phẩm chất đạo đức; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế thực hiện dân chủ tại cơ quan và nơi cư trú.
 6. Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp nâng-cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh; tham gia tích cực và chủ động trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 7. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

đ) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách quy định của Nhà nước đối với người lao động; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện.

 1. Trong quá trình xét tặng ưu tiên những doanh nhân có sáng kiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới (Có đề tài, sáng kiến, giải pháp được hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá đạt loại Khá trở lên) mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 2. Ưu tiên những doanh nhân trong 03 năm gần nhất đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các Bộ, ngành Trung ương trở lên.

Nội dung chi tiết tài liệu các bạn download tại link sau nhé: https://hoidoanhnghiephoabinh.com/wp-content/uploads/2022/06/KE-HOACH-Xet-tang-ton-vinh-danh-hieu-Doanh-nghiep-doanh-nhan-tieu-bieu-tinh-Hoa-Binh-lan-V-nam-2022.pdf

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.