I29I/LĐTBXH-LĐTL tỉnh Hòa Bình: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

Download I29I/LĐTBXH-LĐTL tỉnh Hòa Bình: V/v triẽn khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

(Tóm tắt nội dung) Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đáy viết tắt là Nghị định số 38/2022/NĐ-CP)

Thực hiện ý kiến chi đạo của đồng chí Nguyền Văn Toàn. Phó Chú tịch ủy ban nhân dân tinh tại Công văn số 4992/VPL’BND-KTTH, ngày 22/6/2022 cua ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu theo nội dung Công văn số 2086,’BLDTBXH-TLDTLVN cúa Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sờ Lao động – Thương binh và Xã hội tinh Hòa Bình tổ chức triển khai và hướng dần thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, như sau:
1. Các nội dung triền khai thực hiện
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp theo quy định cúa Luật Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sứ dụng người lao dộng làm việc cho minh (sau dây gọi tắt là các doanh nghiệp) áp dụng mức lương tối thiểu như sau:

 

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.