Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024

Ngày 26/02/2024, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Với mục tiêu Tổ chức các hoạt động hỗ trợ theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm: Hỗ trợ chuyển đổi số: Đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tư vấn, huấn luyện về đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn các nền tảng, công cụ hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp; hỗ trợ cung ứng một số công cụ, tiện ích giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả kinh doanh, số hóa hồ sơ và tài liệu, bảo mật thông tin; đào tạo, huấn luyện nhân sự của doanh nghiệp trong việc ứng dụng các công cụ, nền tảng công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp.Hỗ trợ đào tạo: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 11, Khoản 1,2,3 Điều 14, Điểu 22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Điều 11, 12, 13, 15 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung hỗ trợ gồm:

Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 1.300 triệu đồng, trong đó: Tư vấn chiến lược, tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh (tư vấn về chuyển đổi số): 600 triệu đồng; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ, ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số: 700 triệu đồng.

Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 700 triệu đồng: Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh; hỗ trợ đào tạo trực tiếp về quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm; đơn vị thực hiện và thời gian thực hiện.

Tổng kinh phí hỗ trợ: 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, trong đó: Hỗ trợ công nghệ: 1.300 triệu đồng; hỗ trợ nguồn nhân lực: 700 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo; đồng thời đề xuất bổ sung nhiệm vụ mới cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến việc hỗ trợ DNNVV hướng dẫn cơ quan tổ chức thực hiện nội dung tư vấn về chuyển đổi số.

Sở Khoa học – Công nghệ phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn và giám sát các doanh nghiệp trong việc áp dụng các quy trình sản xuất, quy trình công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hướng dẫn cơ quan tổ chức thực hiện nội dung Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ, ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn, thẩm định dự toán hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện các nội dung hỗ trợ DNNVV theo kế hoạch.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình tiến hành khảo sát nhu cầu, lựa chọn doanh nghiệp tham gia; xây dựng dự toán chi tiết theo nội dung hỗ trợ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ theo kế hoạch này và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan quản lý theo quy định.

Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, đưa tin kết quả thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo kế hoạch./.

 Đức Phượng – VPHHDN

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.