Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình xin giới thiệu tổng quan đến Quý Doanh nghiêp, hộ kinh doanh, … những thông tin cơ bản về bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và Địa phương gọi tắt là DDCI để các bạn cùng nắm rõ nhé.

1. DDCI là gì?

DDCI (Department and District Competitiveness Index) là bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và Địa phương – được dùng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các sở, ngành, địa phương. Đây là bộ chỉ số kép đánh giá hai khối cơ quan trong tỉnh và là một trong các hướng đi mới của bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

2. Hệ thống đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) Hòa Bình

Đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền thông qua bộ công cụ đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và địa phương của tỉnh Hòa Bình (tên gọi tiếng Anh là Hòa Bình Department & District Competitiveness Index; tên gọi tắt là Bộ công cụ DDCI tỉnh Hòa Bình) trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp; là cơ sở để sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

3. Mục tiêu

Khảo sát DDCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong năm, nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

4. Yêu cầu

Phương pháp xây dựng Bộ công cụ DDCI được lựa chọn tương thích các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn môi trường kinh doanh của tỉnh.

Việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch để báo cáo lãnh đạo tỉnh; đồng thời là căn cứ để các sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của nhà đầu tư, doanh nghiệp, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả khảo sát thí điểm năm 2018 là cơ sở để mở rộng các phạm vi khảo sát đánh giá các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Hòa Bình cho năm hiện tại và những năm tiếp theo.

Kết quả khảo sát, điều tra là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương và của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

5. Phạm vi và nội dung khảo sát lấy ý kiến

Các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Xây dựng tiêu chí lựa chọn chỉ số thành phần của DDCI tương tự như Bộ chỉ số PCI, nhưng tập trung khảo sát đánh giá các chỉ số thành phần mà tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư; các chỉ số ở thứ hạng chưa cao, cần cải thiện quyết liệt và các chỉ số này có thể quy điểm tương đồng để đánh giá giữa các cơ quan.

Đánh giá về năng lực điều hành của chính quyền các địa phương, lãnh đạo các sở, ban ngành trong thực hiện chức năng nhiệm vụ liên quan đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng sự hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nắm bắt những thông tin, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án.

Đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền thuộc tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

6. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Hoà Bình (sau đây gọi tắt là DDCI).

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị tổ chức triển khai đánh giá DDCI; các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia đánh giá DDCI; các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Hoà Bình.

8. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. DDCI (viết tắt của Department and District Competitiveness Index) là Bộ chỉ số đánh giá chất lượng năng lực điều hành các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh. Bộ chỉ số này được xây dựng trên cơ sở ý kiến đánh giá, phản hồi của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Hoà Bình.

2. Đối tượng đánh giá DDCI: là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

3. Đối tượng được đánh giá DDCI: là các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Hoà Bình.

9. Nguyên tắc xây dựng Bộ chỉ số và cách thức triển khai đánh giá DDCI

1. Bộ chỉ số DDCI tỉnh Hòa Bình được xây dựng và triển khai đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Chỉ số DDCI được xây dựng dựa trên các nội dung liên quan trực tiếp tới năng lực điều hành và phản ánh được các chức năng, nhiệm vụ thực tế mà các sở, ban, ngành và địa phương đang chịu trách nhiệm đảm nhận;

b) Chỉ số DDCI phải phản ánh được cảm nhận của các đối tượng điều tra về kết quả xử lý các thủ tục hành chính nói riêng, năng lực và thái độ phục vụ của các sở, ban, ngành và địa phương nói chung.

2. Việc triển khai đánh giá DDCI phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Đảm bảo lượng hóa các chỉ số, chỉ tiêu; đảm bảo tính đa chiều trong đánh giá; đảm bảo tính thường xuyên liên tục của việc khảo sát, đánh giá;

b) Đảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng; phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và địa phương;

c) Được tổ chức định kỳ hàng năm. Kết quả DDCI được công bố, công khai và làm cơ sở để đánh giá công tác thi đua, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở ban ngành và địa phương.

10. Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương

1. Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương gồm 08 chỉ số thành phần sau:

a) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin;

b) Tính năng động của sở ban ngành và địa phương;

c) Chi phí thời gian;

d) Chi phí không chính thức;

e) Cạnh tranh bình đẳng;

g) Hỗ trợ Doanh nghiệp;

h) Thiết chế pháp lý;

i) Vai trò người đứng đầu.

11. Hướng dẫn tham gia đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) Hòa Bình

Để tham gia khảo sát đánh giá Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành (SBN) và Địa phương Hòa Bình (DDCI Hòa Bình), doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh cần đảm bảo nguyên tắc là có hiểu biết về sở, ban, ngành hoặc địa phương (huyện, thị xã, thành phố) được đánh giá, thể hiện qua việc đã từng có tương tác với với sở, ban, ngành hoặc địa phương qua việc tìm hiểu về hay thực hiện thủ tục hành chính hay thực hiện dịch vụ công.

Như vậy, do chức năng nhiệm vụ và bản chất của các dịch vụ công, thủ tục hành chính, các doanh nghiệp sẽ chủ yếu đánh giá đối với phiếu sở, ban, ngành và các hộ kinh doanh/HTX sẽ chủ yếu đánh giá đối với các địa phương (huyện, thị xã, thành phố). Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp có thể đánh giá các địa phương và một số hộ kinh doanh/HTX có thể đánh giá đối với các sở, ban, ngành nhưng đều phải đảm bảo nguyên tắc người đánh giá phải biết và có tương tác với đơn vị, địa phương được đánh giá.

Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đánh giá có thể thực hiện đánh giá với 1 hoặc nhiều sở, ban, ngành. Tuy nhiên, hộ kinh doanh chỉ được đánh giá đối với một địa phương do nguyên tăc phải có hiểu biết về đơn vị, địa phương được đánh gia như nêu trên, và do quy định hiện tại của pháp luật về phạm vi địa lý đối với hoạt động của hộ kinh doanh.

Khảo sát DDCI trực tuyến được khuyến khích nhằm tạo sự thuận lợi của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tham gia đánh giá và giảm bớt chi phí thời gian của khi thực hiện khảo sát, đánh giá.

Thời gian thực hiện toàn bộ quy trình khảo sát trực tuyến hay hoàn thành phiếu khảo sát chỉ mất khoảng 45 phút/ phiếu. Đối với phiếu trực tuyến, doanh nghiệp, HTX và HKD có thể thực hiện khảo sát bằng máy tính để bán, máy tính xách tay, máy tính bảng hay trên điện thoại thông minh một cách dễ dàng, thuận tiện.

1. Truy cập website Đánh giá trực tuyến DDCI Hòa Bình:

Nhấp chuột vào đường link sau: https://hoabinh.ddci.org.vn/khao-sat-truc-tuyen

2. Tạo tài khoản tham gia khảo sát

Tạo tài khoản khảo sát (Nhập số điện thoại và mật khẩu bạn cần vào để chuyển sang trang khảo sát).

Lựa chọn sở, ban, ngành hay địa phương (huyện, thị xã) dự kiến đánh giá (tham khảo hướng dẫn ở trên). Đối với lựa chọn đánh gia sở, ban, ngành, sau khi lựa chọn sở ban ngành sẽ lựa chọn lĩnh vực quản lý của sở, ban, ngành mà doanh nghiệp muốn đánh giá.

3. Điền đầy đủ thông tin khảo sát, đánh giá vào phiếu điều tra khảo sát, và gửi phiếu trực tuyến.

(Doanh nghiệp, HTX, HKD sau khi trả lời phiếu trực tuyến cũng có thể in phiếu đã hoàn thành trực tuyến để lưu hồ sơ. Doanh nghiệp, HTX, HKD cũng có thể lựa chọn in và gửi thêm một bản cứng của phiếu đã hoàn thành trực tuyến cho Hiệp hội Doanh nghiệp Hòa Bình qua đường bưu điện tùy thuộc vào mong muốn của mình).
Đối với phiếu sở, ban, ngành, sau khi hoàn thành đánh giá với mẫu phiếu thứ nhất với một số lĩnh vực quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn đánh giá tiếp mẫu phiếu tiếp theo với một số lĩnh vực quản lý khác của các sở, ban, ngành. Đối với phiếu các huyện, các hộ kinh doanh chỉ được đánh giá đối với một địa phương.