Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 9 sở, ngành thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý

Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6047/VPUBND-NVK gửi các sở: Công Thương, KH&CN, GT-VT, GD&ĐT, Nội vụ, LĐ,TB&XH, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế về việc thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính, cải cách TTHC; các cấp, các ngành đã tích cực thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiều TTHC đã được sửa đổi, bổ sung kịp thời và rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành. Cụ thể, đã có 04 sở, ngành hoàn thành cắt giảm 30% thời gian giải quyết cho 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Sở Tài chính; 04 sở, ngành hoàn thành cắt giảm 30% thời gian giải quyết từ 85% đến trên 90% TTHC thuộc phạm vi quản lý gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (96%); Sở Thông tin và Truyền thông (95%); Sở Công Thương (92%); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (88%); Sở Nội vụ (85,5%). Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, vẫn còn nhiều TTHC thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị chưa cắt giảm.

Nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện tốt hơn Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1151-TB/VPTU ngày 29/6/2022, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 4389/TB-VPUBND ngày 06/6/2022; yêu cầu các Sở, ngành: Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Giao thông – vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nội vụ khẩn trương rà soát các TTHC còn lại thuộc phạm vi quản lý để cắt giảm 30% thời gian giải quyết tất cả các TTHC theo yêu cầu; đề xuất danh mục, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 15/8/2022.

Đức Phượng – HHDN Hòa Bình

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.