Chính sách cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ỏ xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

Chính sách cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ỏ xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ

1. Mục đích vay vốn

1.1. Mua, thuê mua Nhà ở xã hội,
1.2. Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà đê ở.

2. Đối tượng được vay vốn
2.1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật vê ưu đãi người có công với cách mạng;
2.2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
2.3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
2.4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
2.5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

3. Điều kiện được vay vốn
3.1. Các đối tượng vay vốn thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên (trừ người có công với cách mạng);
3.2. Phải gửi tiền tiết kiệm tối thiểu 12 tháng;
3.3. Có đủ điều kiện về thực trạng nhà ở, cư trú;
3.4. Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;
3.5. Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

4. Mức cho vay
4.1. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;
4.2. Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

5. Lãi suất cho vay: do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ (hiện nay là 4,8%/năm)

6. Thòi hạn cho vay: tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên./.

 

Thông tin chi tiết: Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hòa Bình đã tích cực phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh & Truyền hình địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chừa nhà để ở; công khai tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay, tại 100% điểm giao dịch xã để nhân dân biết, thực hiện và triển khai cho vay kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, đến nay tổng dư nợ đạt gần 204 tỷ đồng với 502 khách hàng đang vay vốn (trong đó mua nhà ở xã hội trên 158 tỷ đồng/375 khách hàng; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đạt gần 46 tỷ đồng/127 khách hàng).

Nhằm tiếp tục giúp cho các tầng ĩơp nhân dân trên địa bàn nắm bắt về chính sách cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội và xây dựng mới hoặc cải tạo, sừa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (về đối tượng được thụ hưởng, điều kiện vay vốn, mức vay, lãi suất vay, thời gian vay), Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Hòa Bình đề nghị:

– Các Sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình phổ biến chính sách tín dụng này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết, thực hiện;

– Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai các nội dung Công văn đến các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

– ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến chính sách tín dụng này đến các phòng ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Uy ban nhân dân cap xa trcn địa bàn đế phổ biến đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao đọng trong cơ quan, đơn vị biết thực hiện.

– Giao chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nội dung nêu tại công vãn này.
(gửi kèm nội dung tóm tắt chương trình cho vay; địa chỉ, số điện thoại liên hệ của NHCSXH nơi cho vay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiên. Mọĩ nội dung chi tiết liên hệ với NHCSXH nơi cho vay để được hướng dẫn

ĐỊA CHỈ VÀ SÓ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ VỚI NHCSXH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

TT Tên đơn vị

Địa chỉ • Số điện thoại
1 NHCSXH tỉnh Tổ 6 – Phường Phương Lâm – TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình 0218.3851.640
2 Phòng giao dịch huyện Lương Sơn Tiểu khu 3 – thị trấn Lương Sơn huyện Lương Sơn 0218.6561.568
3 Phòng giao dịch huyện Đà Bắc Thôn Mu – thị trấn Đà Bắc huyện Đà Bắc 0218.3828.679- 1
4 Phòng giao dịch huyện Mai Châu Tiểu khu 2 – thị trấn Mai Châu huyện Mai Châu 0218.3868.163
5 Phòng giao dịch huyện Tân Lạc Khu Mường Đầm – TT Mãn Đức huyện Tân Lạc 0218.3832.191
6 Phòng giao dịch huyện Lạc Sơn Phố Độc Lập – thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn 0218.3861.391 -1
7 Phòng giao dịch huyện Yên Thủy Phố Yên Bình – thị trấn Hàng Trạm huyện Yen Thủy 0218.3864.999 1
8 Phòng giao dịch huyện Lạc Thủy Khu 1- thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thủy 0218.3875.683
9 Phòng giao dịch huyện Kim Bôi Khu Thống Nhất – thị trấn Bo huyện Kim Bôi 0218.3870.619
10 Phòng giao dịch huyện Cao Phong Khu 2- thị trấn Cao Phong huyện Cao Phong 0218.3844.722

 

Tài liệu mới(33)
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.