Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Sơ đồ tổ chức

  23/02/2017

Nội dung đang cập nhật 

Bình luận

Tin tức mới

Điều lệ của Hội

Điều lệ của Hội

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình có tài khoản riêng. Tài chính hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải. Mở sổ sách cân đối thu - chi, báo cáo tài chính công khai ngân sách hàng năm và nhiệm kỳ