Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kết - Hợp Tác - Hội Nhập - Cùng Phát Triển

Giới Thiệu
Hội Viên

Fanpage

Hiển thị
  23/02/2017

Sơ đồ tổ chức

Nội dung đang cập nhật

  23/02/2017

Điều lệ của Hội

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình có tài khoản riêng. Tài chính hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải. Mở sổ sách cân đối thu - chi, báo cáo tài chính công khai ngân sách hàng năm và nhiệm kỳ

  23/02/2017

Giới thiệu chung về Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình (HBSME) được thành lập theo quyết định 1991 ngày 07/10/2005 của UBND tỉnh trên cơ sở thống nhất các thành viên: Câu lạc giám đốc doanh nghiệp; Hiệp Hội doanh nghiệp của tỉnh.